ببار بارون ببار بر قلب آدمها

ببار بارون به ياد اشک مادرها

 

ببار بارون ببار بر خاک گندم

ببار بارون بده نونی به مردم

 

ببار بارون ببار بر آتش ظلم

که باز فردا نشه فريادمون گم

 

ببار بارون که درياها کويره

ببار بارون که عشق داره ميميره

 

شاعر : سعيدرضا خساره