شب شبزده ها چه بی ستاره ست

همه بيت و غزل هاشون گلايه ست

 

پر از احساس پاک کودکانه ست

مث شعرای خوب عاشقانه ست

 

دل شبزده ها چه پاره پاره ست

واسه خوندن من اين راه چاره ست

 

غم شبزده ها مثل يه قصه ست

يه قصه که حکايت يه غصه ست

 

شب شبزده ها چه سوت و کوره      چشم شبزده ها به راه دوره

 

شاعر : سعيدرضا خساره