هنگام كه ميميرم

با گيتارم زير شنها خاكم كنيد

هنگامی كه ميميرم

در ميان نارنجستانها

و ريحانهای خوشبو خاكم كنيد

هنگام كه مردم

اگر خواستيد

در بادنمايی خاكم كنيد

 

فدريكو گارسيا لوركا

تنها من و تو ميمانيم

تن خويش را پذيرای باد ساز.