ميخوام بازم قصه بگم          يه قصه از شاپرکا

يه قصه از پرسه ی باد          با گذر بادبادکا

 

ميخوام بازم قصه بگم          از زير گنبد کبود

از گلای کاغذی و          آدم نماهای حسود

 

از بی قراری کلاغ          واسه رسوندن خبر

از ناله ی درخت پير          از کفتر بی بال و پر

 

از دختر گيسو سياه          که زلفشو ماه نديده

از آدم خونه به دوش         که باز از عالم بريده

 

از ماهيهای بی زبون          از شاعرای بی نشون

از غنچه ی فصل بهار          از اشک مادر جوون

 

300 ...

در کتابها خوانديم که گاليله ثابت کرده که زمين گرد است ...

زرتشت پيامبر ايران زمين : به نام آفريدگار آفريننده ی زمين گسترده ی گوی مانند

{ کتاب اوستا / ۸۰۰۰ سال پيش }