هجرت { که باز جزو اولین ترانه هامه }

 

لحظه ی تلخ هجرته          زندگی توی غربته

چشمای من منتظر          عقربه های ساعته

 

لحظه ی بیقراریه          خاطره هام فراریه

چه کار کنم سهم دلم          همیشه رنج و زاریه

 

گریه ی من یه عادته          دنیا چه بی محبته

از دست بی حرمتیها          دلم پر از شکایته

 

وقت رهایی از قفس          وقت رهایی از غمه

زندگی تو غربت شب          برای من یه مرحمه

 

لحظه ی پر کشیدنه          گذشته ها رو دیدنه

از عاشقی بریدن و          به ناکجا رسیدنه

 

ترانه ای از خاطره های فراری ...

 

شاعر : سعیدرضا خساره