يک ترانه با بوی اميدواری که جزو اولين ترانه هامه

 

توی آسمون شب هم          ميشه خورشيد و صدا کرد

ميشه لحظه ها رو بوييد          ميشه غمها رو رها کرد

 

ميشه تو باغچه ی غربت          گل خاک خونه رو کاشت

از تو سرنوشت امروز           ميشه فرداها رو برداشت

 

سهم ما دلواپسی نيست          عشق بيدار شبانه ست

لذت شبای تاريک          حرمت شعر و ترانه ست

 

ميتونيم برای غصه          يه حصار شاد باشيم

واسه رقص شاليزارها          چون نسيم باد باشيم

 

اگه عاشقی يه درياست          ميتونيم يه قطره باشيم

اگه زندگی يه ماهه          ميتونيم ستاره باشيم

 

شاعر : سعيدرضا خساره