انگار داره صدا مياد

صدای بی صدا مياد

از توی کوچه ها مياد

شبگرد کوچه ها ميگه :

ناجی عاشقا مياد

با عشق و فرياد مياد

واسه ی فرداها مياد

که دور کنه سايه غم

تموم بشه ظلم و ستم

 

شعر از : سعيدرضا خساره