زدیم به سیم آخر          که دنیا رو بسازیم

اما نمیدونستیم          که فردا رو میبازیم

 

زدیم تو خط عشق و          زندگی شد محبت

اما نشد که باشیم          عاشقی شد یه صحبت

 

زدیم تو راه جاده          شدیم خراب غربت

اما دیدیم برامون          دیگه نمونده حرمت

 

زدیم به بی خیالی          تا که نشیم دیوونه

دیدیم که کار دنیا          فراتر از جنونه

 

زدیم به راه برگشت          بریم به سوی خونه

اما دیدیم که خونه          داغش به دل میمونه

 

و این کار ما بود ...

 

شاعر : سعيدرضا خساره