خاکی از جنس غريب     عاشقای بی فريب

نعمتای جور وا جور      آدمای بی نصيب

 

شهر ما شهر قشنگ      حيف که شد بی آب و رنگ

حرمتا شکسته شد      دلها شد يه تيکه سنگ

 

خاکی بی آب و علف      جاده های بی هدف

خونه های سوت و کور      پس کو غيرت و شرف

 

دريا خالی از صدف      رقص ماهی بی هدف

سهم مادرهای خوب      گيسوانی همچو برف

 

شاعر : سعيدرضا خساره

 

يک ترانه برای خاکی که بوی غربت ميدهد