عصر بودن یا نبودن --- عصر رفتن یا نرفتن
عصربازی تفنگ ها --- ميون آتش و شبنم
عصر خنده های گریون --- عصر خونه های ویرون
عصر شعله های خاموش --- میون هجوم بارون
عصر آسمون خراشها --- وسط کوچه و باغها
عصر ماشینهای پر دود --- میون جاده و چهارراه

شعر از : سعيدرضا خساره

بخوان به ياد شب ريزش باران و باز شدن اقاقی

درسته که گذشته ولی ماهی رو هر وقت از آب بگيری تازست

۸دی سالروز ميلاد فروغ فرخزاد رو به همه دوست داران شعر های فروغ تبريک ميگم